หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552
   
|

การบรรยาย ปี พ.ศ. 2552

28 มี.ค. 2552

"การพัฒนาความสามารถทางจิตให้มีความสุขสำเร็จและสมหวังด้วย

ตนเอง+ฝึกปราณ" โดย อาจารย์มงคล กริชติทายาวุธ

25 เม.ย. 2552 "การเวียนว่าย ตาย-เกิด : มีจริงหรือ"?
โดย คุณอรทัย เจริญชาติ

30 พ.ค. 2552 "การสะกดจิต (Hypnosis)และการระลึกชาติ (Part Life Awareness and Therapy)" โดย ดร. ณ ภัทรดิศ ส. ญาณะ
27 มิ.ย. 2552

"อยู่จนถึง 120ปี ทำไมจะทำไม่ได้"
โดย นพ. เฉก ธนะสิริ

27 ก.ค 2552

"งานระลึกถึง นพ. สังคม วรรณิสสร"
โดยกรรมการสมาคม

29 ส.ค. 2552

"การบรรยายอภิปรายและวีดีทัศน์เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์จำลอง หะริณสุต" โดย กรรมการสมาคมฯ

26 ก.ย. 2552

"การค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องพญานาคและบั้งไฟพญานาค"
โดย รศ.ดร. บุณย์ นิลเกษ