หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552
    | หน้าหลัก

รายนามคณะกรรมการ

นายกสมาคม
- ศ.นพ.เทพนม เมืองแมน

อุปนายกและผู้จัดการสมาคม
- นพ.เชียร ศิริยานนท์

เลขาธิการ
- รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

เหรัญญิก
- คุณบัญชร ประมิตติธนาการ

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก
- รศ.ดร.ปิยรัตน์ กลางกัลยา

นายทะเบียน
- น.พ.จรูญ ไชยโรจน์

ปฏิคม
- นพ.เจริญ วัฒนสุชาติ

สารรณียกร
- นพ.ตระกล กังสัมฤิทธิ์

กรรมการและผู้ช่วยสารณียกร
- ผศ.ศร.พรชัย พัชรินทร์ตระกุล
- ดร.ไพรโรจน์ ชมุนี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
- นางสาวนิสารัตน์ บุญฉิม
- นางสาวจันทร์จิรา ระงับภัย