หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552

 

    | หน้าหลัก

ประวัติความเป็นมา

สาเหตุแห่งการก่อตั้งสมาคม
สมาคมนี้มีกำเนิดเกิดถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยบุคคล
กลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาชีพต่างๆกันเช่นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักการศาสนา
นักปรัชญาฯลฯ เป็นต้น ต่างมีความคิดที่จะพบปะสนทนาโดยถือว่าเป็นงานอดิเรกด้วยเรื่อง
เกี่ยวกับจิตตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆทางจิตตามหลักแห่งความจริงหรือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์กลุ่มบุคคลเหล่านี้
จึงได้กราบเรียนปรึกษาเจ้าประคุณสนใจด้วย อนุญาตให้ใช้สถานที่และรับเป็นองค์อุปถัมภ์
ของสมาคม สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยจึงก่อตั้งข้างด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์ของสมาคม

วัตถุประสงค์ประการแรกคือสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าทางจิตเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ตามหลังแห่งความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วนำผลแห่งการค้นคว้านั้น
ออกมาเผยแพร่ ซึ่งจะบังเกิดเป็นผลดีแก่เยาว์ชนสืบไป เพราะยุคนี้เยาว์ชนได้รับการศึกษา
, หนักไปในแขนงวิทยาศาสตร์มากกว่าแขนงอื่นเป็นเหตุให้ขาดสัทธาในพระพุทธศาสนา
จนถึงแก่บางคนคิดว่าพระพุทธศาสนานั้นล้าสมัยแล้ว เหมาะสำหรับคนแก่ หรือคนที่หมด
ความหวังในชีวิตที่จะอยู่ในโลกนี้ ไม่เหมาะสมแก่สมัยที่มนุษย์แข่งขันกัน และขวนขวาย
เพื่อนความอยู่ดีกินดีตามที่ตนคาดว่าเป็นความสุข อันเป็นความสำคัญผิดอยู่มาก แท้จริง
หลักการของพระพุทธศาสนายังคงใหม่ทันสมัยอยู่เสมอ หากแต่จะเข้าไม่ถึงหลักการและ
ไม่ปฏิบัติได้อย่างจริงจังเท่านั้น เป็นที่ยอมรับกันอยู่ว่าในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
คือการทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ก็เมื่อเช่นนี้ทางสมาคมจึงได้วาง
วัตถุประสงค์ไว้ให้ สนับสนุน ค้นคว้า เผยแพร่ เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่นแนวทาง
การหลุดพ้น การบำเพ็ญญาณ การเจริญกรรมฐาน ฯลฯ ส่วนวัตถุประสงค์ประการที่สอง
ก็คือค้นคว้าข้อเท็จจริงต่างๆในปรากฏการณ์ทางจิต แบบสมาคมค้นคว้าทางจิต ในต่างประเทศเช่นเรื่องโทรจิต ตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติ สะกดจิต วิญญาณ ผีสิง เคราองราง อิทธิวิธีและไสยศาสตร์เป็นต้นแล้วบันทึกถ่ายทอดการศึกษาต่างๆทั้งประการที่หนึ่งและ
ประการที่สองไว้ในนิตยสารของสมาคมต่อไป

กิจกรรมของสมาคม

  • ในระยะเริ่มแรกนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2500-2512 ได้จัดให้มีการพบปะสนทนากันระหว่าง
    บรรดาสมาชิกและแขกของสมาชิกทุกวันเสาร์ของสิ้นเดือนตั้งแต่เวลาประมาณ 13.30น.
ที่โรงเรมรัตนโกสินทร์ มีการสนทนาธรรมและการเจริญกรรมฐาน หรืออาราธนาพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานมาสอน หรือมีกรรมการของสมาคมบางท่านอภิปราย
ในความคิดเห็นต่างๆหรอทดลองเพื่อศึกษาในปรากฏการณ์ทางจิต หรือรับเรื่องราว
เกี่ยวกับประสบการณ์ทางจิตจากสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานรับรอ งเพื่อให้ทางสมาคมพิจารณาและอภิปรายกันต่อไป ในปัจจุบันนี้ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับชมรมศึกษาวิทยาศาสตร์ทางจิต จดบรรยายและประชุมวิชาการขึ้นทุกวันเสาร์ของสิ้นเดือน
เวลา 13.30 น.-16.30 น. ที่ที่โรงเรมรัตนโกสินทร์
  • จัดให้มีการแสดงปาฐกถาหรือการบรรยายทางวิชาการแก่สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป เป็นระยะและเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ร่วมกับนักวิชาการระดับนานาชาติต่อไป
  • ออกนิตยสารของสมาคมบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าและประมวลปาฐกภาของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแสดง ณ สมาคมแจกสมาชิก ของสมาคมโดยไม่คิดมูลค่า และจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาพอสมควร โดยให้ชื่อว่า “จิตสาร” กำหนดออก ทุกรอบ 3 เดือน รวมปีล่ะ 4เล่ม
  • ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการทางวิชาการขึ้นเป็นพิเศษแต่ละสาขา เพื่อศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ข้อเท็จจริงต่อไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
    ให้ได้ผล เช่นในด้านพระพุทธศาสนาประการหนึ่ง แลละในด้านปรากฏการณ์ต่างๆ ทางจิตอีกประการหนึ่งตลอดจนแต่งตั้งสมาชิกของสมาคม
    ในต่างจังหวัด เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตต่อไปด้วย