หน้าหลัก
  เกี่ยวกับเรา
 

ประวัติความเป็นมา
  รายนามคณะกรรมการ
  ข้อบังคับของสมาคม
  สมาชิก
  วิธีการสมัครสมาชิก และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  เนื้อหาการบรรยาย
  เอกสารประกอบการบรรยาย
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2555
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2554
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2553
  การบรรยาย ปี พ.ศ.2552
    | หน้าหลัก

วิธีการสมัครสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย
ไม่จำกัดคุณวุฒิ เชื่อชาติและศาสนา ถ้าสนใจโปรดจดหมายติดต่อระเบียบการและข้อบังคับของสมาคมได้ ส่งถึงเลขาธิการสมาคม สำนักงานประสานงานของสมาคม ที่
โครงการวิจัยและพัฒนาศาลายาสเต็มเซลล์
อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170
โทร. 02-4410602 ต่อ 1608

อัตราค่าบำรุง
สมาชิกสามัญ  :  ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 50 บาท และค่าบำรุงปีละ 100 บาท รวม 150 บาท
สมาชิกตลอดชีพ : ค่าลงทะเบียน 50 บาท ค่าบำรุงตลอดชีพ 1,000 บาท รวม 1,050

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับสมาชิก

1. ได้รับข่าวสาร คำชี้แจงให้ท่านทราบหัวข้อการบรรยายวันเวลาและ
หมายกำหนดการต่างๆจากทางสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทย
2. ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย
ในราคา เพียง 150 บาทต่อหนึ่งท่าน ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นบุคคลทั่วไปจะเสีย ค่าลงทะเบียน 250 บาท ต่อหนึ่งท่านหรือผู้ติดตามสมาชิกจะเสียค่าลงทะเบียน 200 บาทต่อหนึ่งท่าน

การลงทะเบียน

สมาชิก 150 บาท
ผู้ติดตาม 200 บาท
บุคคลทั่วไป 250 บาท
ต่ออายุรายปี 100 บาท